Var god vänta

Förköpsinformation - Låneskydd

Gällande från 2018-03-26

Det här är en kortfattad information om försäkringen som det är viktigt att du läser. Du har rätt att få denna information för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och värdera försäkringsbehovet. 

Se fullständiga villkor

 

VAD ÄR LÅNESKYDD?

Försäkringen erbjuds Komplett Banks kunder som har ingått låneavtal och den hjälper till att betala kostnaden för det lån som försäkringen gäller om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida. 

I det fall låneavtalet har ingåtts av två personer (huvudlåntagare och medlåntagare) kan båda omfattas vid dödsfall, medan endast huvudlåntagaren omfattas av de övriga delarna i försäkringen. 


BEKRÄFTELSE PÅ UPPFYLLDA TECKNINGSREGLER  – VEM KAN FÅ LÅNESKYDD?

Vid tecknande av Låneskydd bekräftar jag att jag: 

 • har fyllt 18 men ännu inte 64 år

 • är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans

 • är fast anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 180 dagar. Provanställning får räknas in i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i fast anställning

 • är fullt arbetsför, genom att jag:

  • utför mina arbetsuppgifter utan hinder,

  • inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,

  • inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller särskilt anpassat arbete.

 • inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan min ansökan gjordes.

Med företagare menas du som bedriver och arbetar i företag där verksamheten, helt eller delvis, beskattas som din näringsverksamhet

 

Det är en förutsättning att du uppfyller teckningsreglerna för att försäkringen ska gälla. Har du tecknat försäkringen utan att uppfylla teckningsreglerna kan det medföra att försäkringen inte gäller. Vi ber dig då att kontakta oss. 

 

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?

Kostnaden för försäkringen är 0,25 % av den låneskuld du har i slutet av varje månad. Är din utestående låneskuld till exempel 50 000 kronor kostar försäkringen 125 kronor i månaden. Priset reduceras när utestående saldo reduceras.


NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?

Om du tecknar Låneskydd i samband med att du ansöker om Flexibelt Lån börjar försäkringen gälla den dag lånet betalas ut. 

En förutsättning är att Komplett Bank har mottagit en fullständig och korrekt ansökan så att försäkringen kan beviljas. 

Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förnyas det på de villkor som BNP Paribas Cardif anger med en månad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra villkor och premier vid försäkringstidens slut. Ändringar ska meddelas dig skriftligen minst en månad i förväg. 

 

NÄR UPPHÖR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?

Försäkringen gäller längst till och med den dag du fyller 65 år. Försäkringens skydd vid arbetslöshet och nedsatt arbetsförmåga upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är yrkesverksam, till exempel den dag du går i pension. För fullständiga bestämmelser vid upphörande, se villkoren på www.komplettbank.se. Läs också vad som gäller för medförsäkrad. Du kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska meddelas Komplett Bank.

 

KVALIFICERINGSTID

Med kvalificeringstid menas det antal dagar (tidsperioden) som måste gå mellan att försäkringen träder i kraft och skadedatum. Försäkringsfall som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För arbetslöshet och nedsatt arbetsförmåga är kvalificeringstiden 90 dagar. För dödsfallsskyddet gäller ingen kvalificeringstid. Vid ökning av den totala låneramen, tillkommer ny kvalificeringstid på differensen mellan ny och tidigare låneram.

 

KARENSTID

Karenstid är den första tiden från försäkringsfallet räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden för nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning) och arbetslöshet är 30 dagar. För dödsfallsskyddet gäller ingen karenstid.


VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN?

OMFATTAR

Kvalificeringstid 
(från startdatum)

 

Karenstid
(från försäkringsfall)

 

 

Arbetslöshet 

Försäkringen ger ersättning om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden.

Månadsersättningen är det högsta beloppet av antingen ditt minimibelopp eller 2 % av utestående låneskuld. Månadsersättningen kan högst uppgå till 13 000 kronor per månad i max 12 månader per försäkringsfall och totalt 36 månader i försäkringsperioden. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

Vid arbetslöshet måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Ersättning lämnas om du får hel ersättning från a-kassan för arbetslöshet eller om du får aktivitetsstöd, under förutsättning att du då uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan. De dagar som aktivitetsstöd har betalats ut ska minska antalet kvarvarande a-kassedagar i motsvarande grad.

 

 

90 dagar

 

30 dagar

 

 

Helt nedsatt arbetsförmåga

Försäkringen ger ersättning om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden.

Månadsersättningen är det högsta beloppet av antingen ditt minimibelopp eller 2 % av utestående låneskuld. Månadsersättningen kan högst uppgå till 13 000 kronor per månad i max 12 månader per försäkringsfall och totalt 36 månader i försäkringsperioden. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

En förutsättning för att du ska få ersättning för nedsatt arbetsförmåga är att du regelbundet och fortlöpande behandlas av läkare för orsakerna till försäkringsfallet och att du får hel ersättning från Försäkringskassan.

 

 

90 dagar

 

30 dagar

 

Dödsfall

Vid dödsfall utbetalas ett belopp motsvarande utestående låneskuld på dagen för dödsfallet (max 500 000 kr). Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

0 dagar

 

0 dagar


Ersättningen betalas till Komplett Bank och räknas av mot ditt lån. 

EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR

Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du:

 • vid tecknandet var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs eller rekonstruktion,
 • under kvalificeringstiden blivit arbetslös, uppsagd eller varslad,
 • säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga som:

 • inträffar under kvalificeringstiden,
 • orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter det att försäkringen börjat gälla. Du får inte heller ersättning för besvär som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
 • har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel,
 • har samband med rygg- eller nackbesvär som inte kan påvisas genom röntgen eller motsvarande, t.ex. genom magnetisk resonanstomografi eller datortomografi.
 • är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Dessa har diagnoskod F00-F99 enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom

Ersättning lämnas inte vid dödsfall:

 • vid självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet,
 • som orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens ikraftträdande. Ersättning lämnas inte heller för dödsfall som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
 • som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel om dödsfallet inträffar inom ett år från försäkringens tecknande.

 

Observera att detta är exempel på undantag. För beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren. 

 

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra tecknandet av försäkring inom 30 dagar från och med att försäkringsbrev och villkor är mottaget. Vill du använda din ångerrätt, kan du kontakta Komplett Bank via www.komplettbank.se/kontakta-oss eller per telefon +46 (0)8 403 096 00. Inbetalad premie blir då återbetalad och försäkringen anses aldrig ha varit gällande.

 

Försäkringsgivare

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkringsgivare för dödsfallsskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har sina säten i Göteborg. Adress: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG. E-post: info@bnpparibascardif.se.

 

Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på www.bnpparibascardif.se


Försäkringsförmedling och administration
Försäkringen förmedlas och administreras av Komplett Bank. Adressen är P.O. Box 448, 1327 Lysaker Norge. Komplett Bank får provision för sin förmedling och administration med en provision på 50 procent av premien. Om du inte är nöjd med förmedling och administration av försäkringen kan du vända dig till klaga@komplettbank.se. Skadereglering hanteras av BNP Paribas Cardif.

 

PRÖVNING AV BESLUT

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd

Om du inte är nöjd med servicen kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG


BNP Paribas Cardifs Skadenämnd

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs skadenämnd.

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG 

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174,101 23 STOCKHOLM

Telefon 08-508 860 00

www.arn.se

 

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska bedömningar


Personförsäkringsnämnden

Box 24067, 104 50 STOCKHOLM

Telefon 08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se/PFN

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor.


Konsumenternas Försäkringsbyrå

Karlavägen 108

Box 24215, 104 51 STOCKHOLM

Telefon 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

 

Konsumentverket och kommunala konsumentvägledarna 
Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.

 
Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta förstefter att prövningen skett hos PFN eller ARN. 
www.domstol.se

Tillsynsmyndighet och lag
Ansvarig tillsynsmyndighet för Komplett Bank är Finanstilsynet, Norge och för BNP Paribas Cardif Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen av försäkringen. All kommunikation sker på svenska och produkthandlingar tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol.

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din försäkring.  De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, myndigheter, gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag. Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt Dataskyddsförordningen har du bl a rätt att begära information om, be oss rätta eller radera dina personuppgifter hos oss. 

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på www.bnpparibascardif.se/personuppgifter.

 

Läs mer om personuppgifter och integritetspolicy här


Gruppavtalet

Gruppavtal om försäkring har ingåtts mellan BNP Paribas Cardif och Komplett Bank. 

 

Försäkringsavtalet

Försäkringsavtalet ingås mellan dig och BNP Paribas Cardif. Försäkringsavtalet omfattar förköpsinformation, försäkringsbesked och försäkringsvillkor.

 

Vid frågor

Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du Komplett Banks kundtjänst på telefonnummer +46 (0)8 403 096 00 eller via e-post kundservice@komplettbank.se

Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor kring skadereglering kontaktar du din skadehandläggare eller skadeavdelningen på telefonnummer 031 – 707 98 46.