Till innehållet

Villkor

För digitala plånböcker i samband med Komplett Bank ASA

1. Definitioner

Digital plånbok: En programvara som möjliggör en digital representation av det fysiska kreditkortet och som finns på din mobil, surfplatta eller dator.

Enhet: Din mobil, surfplatta eller dator.

Kontaktlös betalning: Att betala genom att hålla enheten mot en betalterminal och genomföra köp genom att verifiera köpet på din enhet med hjälp av ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller kod.

2. Generellt

Dessa villkor är tilläggsvillkor till avtalsvillkoren knutna till Komplett Bank Mastercard, och gäller för kunder som registrerar betalkort från Komplett Bank i en digital plånbok. Vid eventuell konflikt mellan dessa tilläggsvillkor och huvudavtalet, äger huvudavtalet företräde.

Genom att lägga in Komplett Bank Mastercard i en digital plånbok accepterar du dessa villkor. För det fall du inte accepterar villkoren måste du avbryta processen omedelbart.

3. Information om digital plånbok

En digital plånbok kan användas till betalning vid kontaktlösa terminaler som använder NFC-teknologi eller på nätsidor som stöttar denna typ av betalning. Korten i den digitala plånboken kan administreras i nätbanken. Kortinnehavaren kan här blockera, öppna och radera tidigare aktiverade kort. Kortinnehavaren kan lägga in kortet i flera olika digitala plånböcker och på olika enheter.

Programvaran som möjliggör den digitala plånboken i din mobil, surfplatta eller dator ägs, drivs och förvaltas av den aktuella enhetsleverantören. Tillgången till digitala plånböcker kan därför vara begränsade på grund av orsaker som ligger utanför Bankens kontroll. Banken ansvarar inte för eventuella förluster eller bristande tillstånd vid sådana tillfällen.

4. Förutsättningar för användning

Förutsättningar för att använda betalkort från Banken genom digitala plånböcker är att Kortinnehavaren har ett aktivt konto och att Banken har utfärdat ett giltigt kort. Kortet måste vara aktivt vid tidpunkten då det läggs in i den digitala plånboken. Kortinnehavaren har själv ansvar för att säkra tillgång till enheten och för programvaran som krävs för att nyttja den digitala plånboken, samt eventuella kostnader i samband med detta.

5. Ansvar för transaktioner och missbruk

Banken bär ansvaret vid obehöriga uttag eller andra debiteringar (betalningstransaktioner) av kontot såvida inte annat följer av nedanstående bestämmelser. En betalningstransaktion anses vara obehörig om Kortinnehavaren inte godkänt den, före eller efter transaktionens genomförande. Kortinnehavaren ansvarar med upp till 400 kr för förluster på grund av obehöriga betalningstransaktioner som beror på att betalningsinstrumentet förlorats eller stulits i de fall där den personliga säkerhetsanordningen använts. Detsamma gäller betalningstransaktioner som grundar sig i obehörigt användande av den digitala plånboken då Kortinnehavaren har misslyckats med att skydda sin personliga säkerhetsanordning och denna är använd. Kortinnehavaren svarar för förlust upp till 12 000kr vid obehöriga betalningstransaktioner för det fall förlusten beror på grov oaktsamhet.

Beror förlusten på att Kortinnehavaren avsiktligt har undgått att uppfylla förpliktelserna i detta avtal, svarar Kortinnehavaren för hela förlusten. Detsamma gäller om förlusten beror på att Kortinnehavaren har uppträtt svikligt. Kortinnehavaren ansvarar inte för förlust som beror på användning av förlorat, stulet eller oberättigad användning av digital plånbok efter att Kortinnehavaren har meddelat Banken om detta i enlighet med punkt 7, såvida Kortinnehandaren inte uppträtt svikligt. Kortinnehavaren är inte heller ansvarig om Banken inte möjliggjort att sådant meddelande lämnas. Kortinnehavarens ansvar kan reduceras om betalkortssystemet inte uppfyller försvarlig standard och den obehöriga användningen har samband med detta.

6. Säkerhet

Den digitala plånboken är personlig och ska inte delas eller på annat sätt användas av andra än ägaren av den digitala plånboken. Kortinnehavaren är skyldig att inte dela lösenord, säkerhetskod, kortnummer eller PIN-kod med obehöriga. Kortinnehavaren är också skyldig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika att sådan information blir tillgänglig för andra. Kortdetaljerna, inklusive inloggning till den digitala plånboken, är personlig och ska inte delas med andra. Kortinnehavaren är ansvarig för att biometrisk information från andra personer inte är registrerade på enheter där det digitala kortet används.

7. Kundens ansvar

För det fall Kortinnehavaren upptäcker eller misstänker att enheten med den digitala plånboken, det fysiska kortet, lösenord, koder eller annan säkerhetsinformation är på villovägar, eller att obehöriga kan ha fått tillgång till detta, är Kortinnehavaren skyldig att omedelbart ta kontakt med Banken. Kortinnehavaren ska använda Bankens angivna kontaktpunkter och möjliggöra att betalkortet och kort i alla digitala plånböcker spärras snarast möjligt. Kortinnehavaren ska snarast möjligt informera Banken om enheten eller kortet kommer tillrätta.

Banken rekommenderar att antal enheter med digitala betalkort till varje tid hålls på ett minimum. Kortinnehavaren är ansvarig för att uppdatera och radera digitala kort som inte längre är i bruk.

8. Uppsägning

Kortinnehavaren kan utan förhandsvarsel säga upp avtalet för det fall inget annat är avtalat. Banken kan säga upp avtalet med minst fyra veckors varsel om det finns saklig grund för detta. Banken kan med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt missbruk från Kortinnehavarens sida. Orsaken till uppsägningen ska anges. För det fall avtalet upphör att gälla ska Kortinnehavaren inom rimligt tid radera programvara och makulera tillhörande dokumentation som Kortinnehavaren mottagit för att använda det digitala betalkortet. Registrerade kort i den digitala plånboken kommer att raderas och vara otillgängliga för bruk.

9. Spärrning av kort i den digitala plånboken

Banken ska se till att betalkort som är registrerade i en digital plånbok spärras vid missbruk eller misstanke om missbruk, eller om den inte längre innehåller korrekta upplysningar. Banken förbehåller sig rätten att spärra kortet i den digitala plånboken om det föreligger förhållande eller upplysningar som tyder på att Kortinnehavaren inte kan uppfylla sina förpliktelser till banken.

10. Personupplysningar

All behandling av personupplysningar utförs i enligt gällande lag. Banken är behandlingsansvarig för personupplysningar som behandlas i förbindelse med leverans av de produkter och tjänster som följer av avtalet mellan parterna. Detaljerad information om behandling av personupplysningar finns på Bankens hemsida.

Banken använder sig av en samarbetspartner för att utställa digitala plånböcker. Inga personupplysningar blir lagrade hos Bankens samarbetspartner. Din enhetsleverantör, nätverksleverantör eller tredjepartstjänster och samarbetspartner kan ha egna tredjepartsavtal. Genom att använda deras tjänster är du också underlagd deras tredjepartsleverantörer.

11. Tvistelösning

Uppstår det tvist mellan Kortinnehavaren och Banken kan Kortinnehavaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).