Till innehållet

Förköpsinformation - Betalskydd

Gällande från 2021-01-01

KOMS.VI.G.B-(V1.1)
Det här är en kortfattad information om försäkringen som det är viktigt att du läser. Du har enligt lag rätt att få denna information för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och värdera försäkringsbehovet.

 

För fullständiga villkor se här.
För produktblad se här. (PDF)

 

Betalskyddsförsäkring erbjuds Komplett Banks kunder som har ingått avtal om kreditkort. Försäkringen hjälper till att betala kostnaden för den kredit som försäkringen avser om du skulle bli sjukskriven, arbetslös eller avlida. Försäkringen är en så kallad summaförsäkring. Det betyder att ersättning från försäkringen inte sammanräknas med eventuell ersättning som du får från andra källor, t.ex. från andra försäkringar. Det finns därför ingen risk för dubbelförsäkring.

VAD ÄR EN BETALSKYDDSFÖRSÄKRING?

Försäkringen ger en månatlig ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet som motsvarar 10 % av utestående skuld på ditt kreditkort i Komplett Bank. Skulle du bli kritiskt sjuk eller avlida ges en ersättning med ett belopp som motsvarar det som återstår av din skuld på skadedagen.

Observera att omfattningen beror på om du är anställd eller företagare. 

TECKNINGSREGLER - VEM KAN FÅ BETALSKYDD? 

Vid tecknande av Betalskydd bekräftar du att du:
har fyllt 20 men ännu inte 64 år,
är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
är anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 180 dagar. Provanställning får räknas in i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i fast anställning. Med anställd menas fast anställd eller tillfälligt anställd med en avtalad anställningstid på minst 12 månader. Med företagare menas du som bedriver och arbetar i företag där verksamheten, helt eller delvis, beskattas som din näringsverksamhet.
är fullt arbetsför, genom att du:
                • utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
                • inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller särskilt anpassat arbete.
inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan din ansökan gjordes.
Det är en förutsättning att du uppfyller teckningsreglerna för att försäkringen ska kunna tecknas. Har du tecknat försäkringen utan att uppfylla teckningsreglerna kan det medföra att försäkringen inte gäller. 

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen kostar 0,9 % av utestående skuld per månad och betalas tillsammans med den månatliga fakturan för kreditkortavtalet. Vid en utestående skuld på till exempel 20 000 kronor kostar försäkringen 180 kronor i månaden. Priset reduceras när utestående skuld reduceras.

NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?

Försäkringen gäller från och med den dag kreditkortskontot är upprättat. En förutsättning är att Komplett Bank har mottagit en fullständig och korrekt ansökan så att försäkringen kan beviljas.

Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förnyas det på de villkor som BNP Paribas Cardif anger med en månad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra villkor och premier vid försäkringstidens slut. Ändringar ska meddelas dig skriftligen minst en månad i förväg.

KVALIFICERINGSTID

Med kvalificeringstid menas tiden från det att försäkringen trädde i kraft, som du måste haft försäkringen innan skyddet börjar gälla. Om du blir sjuk eller arbetslös/varslad under kvalificeringstiden kan du inte få ersättning från försäkringen. 

Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga, sjukhusvistelse och kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 90 dagar. För dödsfallsskyddet gäller ingen kvalificeringstid.

KARENSTID

Karenstid är den första tiden från försäkringsfallet räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden för nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning) och arbetslöshet är 30 dagar. För sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. För kritisk sjukdom och dödsfallsskyddet gäller ingen karenstid.

 

VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN?

Kvalificeringstid (från försäkringen börjar gälla)

Karenstid (från försäkringsfall)

Arbetslöshet
Försäkringen ger ersättning om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden.
Företagare kan inte få ersättning från försäkringen för arbetslöshet. 
Månadsersättningen motsvarar 10 % av utestående skuld  och kan högst uppgå till 10 000 kr per månad i max 10 månader per försäkringsfall och totalt 30 månader under försäkringstiden, sammanlagt med den tid du eventuellt fått ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

 

90 dagar

 

 

 

30 dagar

Helt nedsatt arbetsförmåga
Försäkringen ger ersättning om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden.
Månadsersättningen motsvarar 10 % av utestående skuld och kan högst uppgå till 10 000 kr per månad i högst 10 månader per försäkringsfall och totalt 30 månader under försäkringstiden, sammanlagt med den tid du eventuellt fått ersättning för arbetslöshet. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

 

90 dagar

 

 

 

30 dagar

Sjukhusvistelse
Försäkringen ger ersättning om du under karenstiden för nedsatt arbetsförmåga blir inskriven på sjukhus. Ersättningen beräknas efter månadsersättningen som högst kan uppgå till 10 000 kronor. Ersättning kan ges under högst 23 dagar per försäkringsfall eller totalt 69 dagar i försäkringsperioden. 

 

 

90 dagar

 

 

7 dagar

Kritisk sjukdom
Vid kritisk sjukdom betalas ett belopp motsvarande utestående skuld, maximalt 100 000 kronor. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter och utbetalas endast en gång. Se de fullständiga villkoren vad som här menas med kritisk sjukdom med de undantag som anges i villkoren.

90 dagar

0 dagar

Dödsfall

Vid dödsfall betalas ett belopp motsvarande utestående skuld, maximalt 100 000 kronor. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande

 

 

0 dagar

 

 

0 dagar

Med utestående skuld menas det belopp, minus eventuell dröjsmålsränta och liknande avgifter som återstår att betala vid den tidpunkt som ersättningsbeloppet ska beräknas och kan vara högst 100 000 kronor. Skulden ska beräknas dagen före försäkringsfallet vid nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse, dagen före du blev uppsagd eller varslad vid arbetslöshet och på dödsfallsdagen vid dödsfall.

Ersättningen betalas till Komplett Bank och krediteras kreditkortet.

EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR

För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.

Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du:
vid tecknandet var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion,
under försäkringens kvalificeringstid blivit arbetslös, uppsagd eller varslad,
säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren,
vid tidsbegränsad anställning blir arbetslös vid den avtalade anställningstidens slut
blir arbetslös från en tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid kortare än 12 månader, 
varit provanställd, eller
blir arbetslös efter att ha varit företagare.

En förutsättning för ersättning för arbetslöshet är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättning lämnas om du får hel ersättning från a-kassan för arbetslöshet eller om du får aktivitetsstöd, under förutsättning att du då uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan.

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse som:
inträffar under kvalificeringstiden,
orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter det att försäkringen börjat gälla. Du får inte heller ersättning för besvär som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel,
är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Dessa har diagnoskod F00-F99 enligt ICD- 10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom
En förutsättning för att du ska få ersättning för nedsatt arbetsförmåga är att du får hel ersättning från Försäkringskassan.

Ersättning betalas inte vid kritisk sjukdom som är orsakad av:
hudcancer (utom invasiv malignt melanom), icke-invasiv cancer in situ och tumörer av HIV-infektion
typer av cancer som är histologiskt klassificerade som predisponerad (t ex trombocytemi och polycytemia rubra vera), 
typer av cancer som gränsar till maligna eller typer av cancer med låg malign potential
tumörer i prostata såvida inte dessa är histologiskt klassificerade som Gleason-poäng större än 6 eller tumörer avancerade till minst en klinisk TNM-klassificering T2N0M0,
kronisk lymfatisk leukemi om inte detta är histologiskt klassificerat till minst Binet nivå A,
övergående ischemiska anfall eller anfall av vertebrovaskulär ischemi,
hjärtkärlsjukdom utan hjärtinfarkt, behandlad med ballongvidgning (PCI)
Ersättning betalas inte heller vid kritisk sjukdom som inträffar under kvalificeringstiden. Ersättning för kritisk sjukdom betalas endast en gång under försäkringstiden, även om du skulle diagnosticeras för en annan kritisk sjukdom.

Ersättning lämnas inte vid dödsfall som är orsakat av:
självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet,
sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens ikraftträdande. Ersättning lämnas inte heller för dödsfall som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel om dödsfallet inträffar inom ett år från försäkringens tecknande.

ÅNGERRÄTT OCH UPPSÄGNING

Du har rätt att ångra tecknandet av försäkring inom 30 dagar från och med att försäkringsbrev och villkor är mottagna. Vill du använda din ångerrätt, kontakta Komplett Bank via www.komplettbank.se/kontaktaoss eller per telefon 08-403 096 00. Eventuell inbetald premie återbetalas då till dig och försäkringen anses aldrig ha varit gällande.

Du kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska meddelas Komplett Bank.

NÄR SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?

Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Försäkringens skydd vid arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är yrkesverksam, till exempel den dag du går i pension. För fullständiga bestämmelser om när försäkringen slutar gälla, se villkoren på www.komplettbank.se.  

FÖRSÄKRINGSGIVARE

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkringsgivare för dödsfallsskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har sina säten i Göteborg. Adress: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG Sverige. E-post: info@bnpparibascardif.se. 

Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på www.bnpparibascardif.se

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING OCH ADMINISTRATION

Försäkringen förmedlas och administreras av Komplett Bank, org. nr 998 997 801. Adressen är P.O. Box 448, 1327 Lysaker Norge. Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank ger inte rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys. Komplett Bank är registrerad hos Finanstilsynet i Norge och har rätt att förmedla försäkring. Det kan kontrolleras hos Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Tlf +47 22 93 98 00 eller i «forsikringsagentregistret» på www.finanstilsynet.no

Komplett Bank får ersättning av BNP Paribas Cardif för sin förmedling och administration av försäkringarna. Ersättningen består av två delar. Den första delen är en provision som uppgår till 60 procent av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende av eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar. Vinsten beräknas på summan av intjänade premier efter avdrag för bland annat administrations- och skaderegleringskostnader, skadeersättningsutbetalningar, utbetald provision m.m. Komplett Bank har rätt till den vinst som uppkommer mellan 60 och 72 procent av all intjänad premie och över 72 procent har de rätt till 65 procent av vinsten.

Om du inte är nöjd med förmedling och administration av försäkringen kan du vända dig till klaga@komplettbank.se

BNP Paribas Cardif ansvarar för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund till följd av att Komplett Bank åsidosätter sina skyldigheter enligt lag.

Skadereglering hanteras av BNP Paribas Cardif.

VÅRA AVTAL 

Gruppavtal om försäkring har ingåtts mellan BNP Paribas Cardif och Komplett Bank.

Försäkringsavtalet ingås mellan dig och BNP Paribas Cardif. Försäkringsavtalet omfattar förköpsinformation, försäkringsbesked och försäkringsvillkor.

PRÖVNING AV BESLUT

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Om du inte är nöjd med servicen kan du skriftligen vända dig till 
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG
E-post: info@bnpparibascardif.se

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs skadenämnd. BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG

Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.
Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar. 
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 STOCKHOLM
Telefon 08-508 860 00 www.arn.se

Personförsäkringsnämnden (PFN)
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska bedömningar 
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM
Telefon 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se/PFN

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
Telefon 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se

Konsumentverket och kommunala konsumentvägledarna
Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på 


Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller ARN.
www.domstol.se

TILLSYNSMYNDIGHET OCH LAG

Ansvarig tillsynsmyndighet för Komplett Bank är Finanstilsynet, Norge och för BNP Paribas Cardif Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift, inklusive regler om marknadsföring, tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen av försäkringen. All kommunikation sker på svenska och produkthandlingar tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol.

INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din försäkring. De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, myndigheter, gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag. Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt Dataskyddsförordningen har du bla rätt att begära information om, be oss rätta eller radera dina personuppgifter hos oss.

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på www.bnpparibascardif.se/personuppgifter

SANKTIONER OCH EMBARGON

BNP Paribas Cardif erbjuder inte försäkringsskydd eller skadeersättning som står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av FN, Europeiska unionen eller annan lokal myndighet. Det gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller lokala lagbestämmelser.

VID FRÅGOR

Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du Komplett Banks kundtjänst på telefonnummer 08-403 096 00 eller via e-post kundservice@komplettbank.se

Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor kring skadereglering kontaktar du din skadehandläggare eller skadeavdelningen på telefonnummer 020 – 52 52 56.