Var god vänta

Förköpsinformation - Betalskydd

Gällande från 2019-04-15

Det här är en kortfattad information om försäkringen som det är viktigt att du läser. Du har rätt att få denna information för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och värdera försäkringsbehovet. 

Se fullständiga villkor

 

VAD ÄR EN BETALSKYDD?

Försäkringen ger en månatlig ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet som motsvarar 5 % av utestående saldo på ditt kreditkort i Komplett Bank. Skulle du bli kritiskt sjuk eller avlida ges en ersättning med ett belopp som motsvarar det som återstår av din skuld dagen före skadedagen.

Observera att omfattningen beror på om du är anställd eller företagare. Fullständiga villkor finner du på www.komplettbank.se.

 


TECKNINGSREGLER

När du tecknar försäkring ska du bekräfta att du: 

 • har fyllt 20 men ännu inte 64 år,

 • är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans

 •  är fast anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 180 dagar. Provanställning får räknas in i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i fast anställning.

 • är fullt arbetsför, genom att du:
  - utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
  - inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  - inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller särskilt anpassat arbete.

 • inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan din ansökan gjordes.

   

 

Att du uppfyller dessa teckningsregler är en förutsättning för att få teckna försäkringen. Om du inte gör det kan det medföra att du inte kan få ersättning från försäkringen. Om du anser att du inte uppfyller teckningsreglerna, ber vi dig ta kontakt med oss.

 

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen kostar 0,9 % av utestående skuld per månad och betalas tillsammans med den månatliga fakturan för kreditkortavtalet. Vid en utestående skuld på exempelvis 20 000 kronor kommer den månatliga kostnaden för försäkringen bli 180 kronor. Premien reduceras när utestående skuld reduceras.


NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?

Försäkringen gäller från och med den dag kreditkortet är utställt. 

En förutsättning är att Komplett Bank har mottagit en fullständig och korrekt ansökan så att försäkringen kan beviljas.

 

Med kvalificeringstid menas tiden från det att försäkringen trädde i kraft, som du måste haft försäkringen innan skyddet börjar gälla. Om du blir sjuk eller arbetslös/varslad under kvalificeringstiden kan du inte få ersättning från försäkringen. För dödsfallsskyddet gäller ingen kvalificeringstid. 

KARENSTID

Med karenstid menas tiden från skadedagen till du har rätt till ersättning vid helt nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse. Det innebär att du i 30 dagar efter skadedag vid helt nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet själv är ansvarig for att betala kostnaderna för försäkringen. Vid sjukhusvistelse utbetalas ingen ersättning för de första 7 dagarna men från och med dag 8. För Kritisk sjukdom och Dödsfall gäller ingen karenstid. 

VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN?

OMFATTAR

Kvalificeringstid 
(från startdatum)

 

Karenstid
(från försäkringsfall)

 

 

Arbetslöshet 

100 % ofrivilligt arbetslös.
  
Företagare kan inte få ersättning från försäkringen för arbetslöshet.
Månadsersättningen kan maximalt bli 5 000 kr per månad i högst 12 månader per försäkringsfall och totalt 36 månader under försäkringstiden. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

90 dagar

 

30 dagar

 

 

Nedsatt arbetsförmåga 

100 % nedsatt arbetsförmåga

Månadsersättningen kan maximalt bli 5 000 kr per månad i högst 12 månader per försäkringsfall och totalt 36 månader under försäkringstiden. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

90 dagar

 

30 dagar

 

Sjukhusvistelse 

Gäller endast för företagare.
Ersättningen motsvarar 5 % av utestående skuld. Ersättningsbeloppet beräknas per dag och utgör 1/30 av månatlig ersättning (maximalt 5 000 kr) per månad i högst 30 dagar per försäkringsfall och totalt 90 dagar under försäkringstiden.  Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

 

 

90 dagar

 

7 dagar

Kritisk sjukdom


Vid kritisk sjukdom betalas ett belopp motsvarande utestående saldo (maximalt 100 000 kronor). Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter. Se under “TERMER VI ANVÄNDER” i de fullständiga villkoren vad som här menas med kritisk sjukdom. 

90 dagar

0 dagar

 

Dödsfall

Vid dödsfall betalas ett belopp motsvarande utestående saldo (maximalt 100 000 kronor). Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

 

0 dagar

0 dagar


Ersättningen betalas till Komplett Bank och krediteras kreditkortet.  

GENERELLA BEGRÄNSNINGAR

Har du medvetet framkallat försäkringsfallet kan ersättningen falla bort eller reduceras. Försäkringen ger ingen ersättning för skador som orsakats av missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel. 

Vid arbetslöshet utbetalas ingen ersättning om du:

 • vid anslutningen till försäkringen var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion,
 • under försäkringens kvalificeringstid blivit uppsagd eller varslad,
 • säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren, 
 • blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning, t.ex. provanställning, upphör eller blir arbetslös efter att ha varit företagare.

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse som:

 • inträffar under kvalificeringstiden,
 • orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter det att försäkringen börjat gälla. Du får inte heller ersättning för besvär som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
 • har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel,
 • har samband med rygg- eller nackbesvär som inte kan påvisas genom röntgen eller motsvarande, t.ex. genom magnetisk resonanstomografi eller datortomografi.är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Dessa har diagnoskod F00-F99 enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom

Ersättning betalas inte vid kritisk sjukdom som är orsakad av:

 • hudcancer (utom invasiv malignt melanom), icke-invasiv cancer in situ och tumörer av HIV-infektion
 • typer av cancer som är histologiskt klassificerade som predisponerad (t ex trombocytemi och polycytemia rubra vera), typer av cancer som gränsar till maligna eller typer av cancer med låg malign potential
 • tumörer i prostata såvida inte dessa är histologiskt klassificerade som Gleason-poäng större än 6 eller tumörer avancerade till minst en klinisk TNM-klassificering T2N0M0,
 • kronisk lymfatisk leukemi om inte detta är histologiskt klassificerat till minst Binet nivå A,
 • Övergående ischemiska anfall eller anfall av vertebrovaskulär ischemi,
 • hjärtkärlsjukdom utan hjärtinfarkt, behandlad med ballongvidgning (PCI)

  Se försäkringsvillkoren för information om vad som här menas med kritisk sjukdom. 

Ersättning lämnas inte vid dödsfall som är orsakat av:

 • självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet,
 • sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens ikraftträdande. Ersättning lämnas inte heller för dödsfall som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.

  Observera att detta är exempel på undantag. För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.

ÅNGERRÄTT OCH UPPSÄGNING
Du har rätt att ångra tecknandet av försäkringen inom 30 dagar efter att du mottagit information om att försäkringen har tecknats. Du ska då meddela Komplett Bank att du ångrar dig. Inbetald premie återbetalas då till dig och försäkringen anses aldrig ha trätt i kraft.

Du kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska meddelas Komplett Bank. 

NÄR SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?
Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Försäkringens skydd vid arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är yrkesverksam, till exempel den dag du går i pension. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla den dag:

 • den har sagts upp,
 • gruppavtalet sagts upp,
 • ersättning vid dödsfall eller kritisk sjukdom betalats ut eller 
 • kreditkortavtalet upphör 

VID FRÅGOR
Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du Komplett Banks kundtjänst på telefonnummer 08-403 096 00 eller via e-post kundservice@komplettbank.se.
Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor kring skadereglering kontaktar du din skadehandläggare eller skadeavdelningen på telefonnummer 031 – 707 98 46.

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRMEDLARE
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkringsgivare för dödsfallsskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har sina säten i Göteborg. Adress: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG Sverige. E-post: info@bnpparibascardif.se. Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på www.bnpparibascardif.se

Försäkringen förmedlas och administreras av Komplett Bank. Adressen är P.O. Box 448, 1327 Lysaker Norge. Komplett Bank ger inte rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys. Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank får ersättning av BNP Paribas Cardif för sin förmedling och administration av försäkringarna. Ersättningen består av två delar. Den första delen är en provision som uppgår till 60% av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende av eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar.

PRÖVNING AV BESLUT
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd 
Om du inte är nöjd med servicen kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG 

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd 
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs skadenämnd. 
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd 
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG 
Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 
ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. 
Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar. 
Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174,101 23 STOCKHOLM 
Telefon 08-508 860 00 
www.arn.se 

Personförsäkringsnämnden (PFN) 
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska bedömningar 
Personförsäkringsnämnden 
Box 24067, 104 50 STOCKHOLM 
Telefon 08-522 787 20 
www.forsakringsnamnder.se/PFN 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor. 
Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Karlavägen 108 
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM 
Telefon 0200-22 58 00 
www.konsumenternas.se 

Konsumentverket och kommunala konsumentvägledarna 
Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se. 

Allmän Domstol 
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller ARN. 
www.domstol.se

TILLSYNSMYNDIGHET OCH LAG
Ansvarig tillsynsmyndighet för Komplett Bank är Finanstilsynet, Norge och för BNP Paribas Cardif Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen av försäkringen. All kommunikation sker på svenska och produkthandlingar tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol.

INFORMASION OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din försäkring. De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, myndigheter, gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag. Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt Dataskyddsförordningen har du bla rätt att begära information om, be oss rätta eller radera dina personuppgifter hos oss.

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på www.bnpparibascardif.se/personuppgifter.